STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVERIGES HUNDFRISÖRER, version 5 2018-09-25

§1 NAMN
Föreningens namn är Sveriges Hundfrisörer, nedan kallad föreningen.

§2 FORM
Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständigt gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

§3 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Främja hundfrisörers och kunders intressen.

§4 MEDLEMSKAP

Föreningen är öppen för hundfrisör med F-skatt och för de med anställning som hundfrisör.
Medlem är den som stöder föreningens syfte och målsättning och årligen aktivt tar ställning till medlemskapet genom att betala medlemsavgift.
Genom att betala medlemsavgift godkänner man att föreningen registrerar personuppgifter i ett medlemsregister för att kunna kontakta medlemmen med föreningsinformation. Som personuppgift avses i detta fall namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn och organisationsnummer eller anställningsplats.
Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.
För ny medlem som betalar medlemsavgift efter den 1/10 gäller medlemskapet året ut samt för nästkommande kalenderår.

§5 MÖTEN
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg, medlemsmöte avhålls på styrelsens eller valda revisorers begäran eller då minst 10% av medlemmarna skriftligen så begär. Årsmöte skall avhållas någon gång februari-april och utlysas 30 dagar i förväg, mötet skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift (ingår nedan). Årsmöteshandlingar skall sammanställas av styrelsen och omfatta: Förslag till dagordning, årsberättelse, valberedningens förslag, bokslutshandlingar, förslag till budget för närmast kommande verksamhetsår samt motioner med styrelsens yttrande. Dessa skall delges/göras tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§6 DAGORDNING VID MEDLEMS- OCH ÅRSMÖTE

Ordförande öppnar årsmötet, eller vid förfall för denne, kassören. Vid förfall även för denne utser styrelsen en annan ledamot.

Årsmöte skall minst innehålla och följa dagordning enligt följande:

 1. fastställande av röstlängd
 2. val av två protokolljusterare – tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet.
 3. frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 4. val av ordförande att leda mötets förhandlingar samt anmälan av styrelsens val av sekreterare.
 5. fastställande av dagordning.
 6. styrelsens berättelse över det sist förflutna verksamhetsåret.
 7. revisorernas berättelse över det sist förflutna verksamhetsåret.
 8. fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner. I detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga.
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. I detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga.
 10. a/ genomgång av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
  b/ genomgång av inriktning för nästkommande verksamhetsår.
 11. genomgång av motioner vilka styrelsen bedömt ger konsekvenser för verksamhet och ekonomi jämte styrelsens yttrande över dessa.
 12. styrelsens förslag till medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår.
 13. fastställande av:
  a/ verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
  b/ inriktning för nästkommande verksamhetsår.
  c/ medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår.
  d/ motioner enligt punkt 11.
 14. val av:
  a/ ordförande i styrelsen.
  b/ sekreterare i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före mandattidens utgång.
  c/ kassör i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före mandattidens utgång.
  d/ ledamöter i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före mandattidens utgång, med angivande av den ordning i vilken ledamöterna har att tjänstgöra.
  e/ suppleanter i styrelsen för vilken mandattiden utgått eller vilken avgått före mandattidens utgång, med angivande av den ordning i vilken suppleanterna har att tjänstgöra.
  f/ två revisorer och en revisorssuppleant (i detta beslut får styrelsens ledamöter ej deltaga).

Medlemsmöte skall minst innehålla och följa dagordning enligt följande:
1. fastställande av röstlängd
2. val av två protokolljusterare – tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet samt sammanställa och framföra utslag av poströster vid röstning.
3. frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
4 val av ordförande att leda mötets förhandlingar samt anmälan av styrelsens val av sekreterare.
5. fastställande av dagordning.

§7 STYRELSE OCH MANDATPERIOD

Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmötet. Minst hälften av styrelsens röstberättigade måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig (tre personer). Suppleanter inträder som röstberättigade då styrelsen inte är beslutsmässig. Suppleanterna inträder i den ordning de är valda, 1:a i första hand och 2:a i andra hand.

Styrelsemöte skall hållas minst två gånger per år, möten kan avhållas på för styrelsen lämpligt sätt, telefon-, mail-, webb- eller traditionellt möte.

Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandatperiod för ordförande är ett år. Mandatperiod för sekreterare, kassör, ordinarie ledamöter och suppleanter är två år. Sekreterare är valbar udda år och kassör jämna år. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs 1:a udda år och 2:a jämna år. Avgår styrelsemedlem innan mandatperiodens första års utgång skall fyllnadsval om ett år genomföras på årsmötet.

§8 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från första januari till sista december (kalenderår).

§9 UTESLUTNING
Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutna har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutna har rösträtt.

§10 OMRÖSTNING OCH RÖSTRÄTT
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.
Alla medlemmar äger rösträtt vid medlems- och årsmöte.

§11 MOTIONER
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15/1. Motion skall vara fullständigt beskriven och så formulerad att beslut i frågan kan tas på mötet, motionären själv eller av denne utsedd representant skall på mötet föredra motion och svara på eventuella frågor. Styrelsen skall på styrelsemöte innan årsmöte gå igenom motioner och skriva en kommentar med ett förslag till beslut.

§12 PROTOKOLL
Protokoll från årsmötet, medlemsmöten och styrelsens sammanträden skall snarast tillställas styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer.
Medlem äger rätt att på begäran ta del av dessa protokoll. Protokoll kan med fördel göras tillgängliga via Internet.
Ärende av sådan natur, att integritetsskyddet för enskild person, företag eller organisation riskerar att brytas, eller att ej avslutade förhandlingar riskerar bli offentliggjorda i förtid o dyl, skall protokollföras i bilaga, som endast tillställs styrelse och revisorer.

§13 KOMMUNIKATION
Kommunikation mellan klubbens förtroendevalda och medlemmar skall, om inget annat avtalats, ske via Internet. Medlems- och årsmöten utlyses på föreningens webb eller motsvarande.

§14 STADGEÄNDRING
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Det senare mötet får avhållas tidigast två månader efter det förra.

§15 UPPLÖSNING
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Det senare mötet får avhållas tidigast två månader efter det förra.

Vid frågor eller funderingar över föreningsstadgar vänligen kontakta styrlesen@svhf.se